Snow Lake-Gem Lake-Wright Mountain-Sep 9, 2011
Alta Mountain